آزمایشگاه شفا قرچک

دکتر منصور قربانی

قرچک

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قرچک

داروخانه دکتر پیر

دکتر محمدحسین پیر

شهر قدس

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهر قدس

دکتر آناهید

دکترای علوم آزمایشگاهی

شهریار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهریار

دکتر ابوالفضل محبی

متخصص میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اندیشه

دکتر اصغر عبدلی

دکترای تخصصی (PH.D) ویروسشناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اکبر کشاورز

دکترای تخصصی (PH.D) انگلشناسی آزمایشگاهی

قزوین

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قزوین
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شاهرود

دکتر بیژن نعمان پور

دکترای تخصصی (Ph.D) باکتریشناسی آزمایشگاهی (باکتریولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر جواد حکیمی  

متخصص علوم آزمایشگاهی

آمل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آمل

دکتر حسن جلالی پورعربانی

متخصص بیوشیمی آزمایشگاهی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر حسن کهت نارویی

علوم آزمایشگاهی

باقرشهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin باقرشهر

دکتر حسین خطائی

متخصص میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حسین رستگاریان

دکترای حرفه ای میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حسین کیوانی

دکترای تخصصی ویروسشناسی آزمایشگاهی (ویرولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیدرضا مرادی

دکترا علوم آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رضا صغیری

متخصص بیوشیمی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رمضان ناظمی

دکترای علوم آزمایشگاهی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر روحانی کارگرموخر

متخصص میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدحسین حجازی دهاقانی

دکترای انگل شناسی آزمایشگاهی ( پارازیتولوژی)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر شهین دخت همایون ولیانی

دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر صالح محقق حضرتی

دکترای ایمنیشناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عباس میرشفیعی

دکترای ایمنی شناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبدالخالق دیزجی

دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبدالفتاح صراف نژاد

متخصص ایمنی شناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علی ترجمان

دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر علیرضا عندلیب

دکترای ایمنی شناسی آزمایشگاهی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر فرشته فرهی

دکترای حرفه ای میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فریدا بهزادیان

دکترای تخصصی ویروس شناسی آزمایشگاهی (ویرولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر قاسمعلی جوانمردی

دکترا علوم آزمایشگاهی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر محبوبه خرازی

دکترای تخصصی (Ph.D) قارچ شناسی آزمایشگاهی

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر محمدحسن خجسته صفا

متخصص علوم آزمایشگاه

اسلام شهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اسلام شهر

دکتر محمدرضا استادعلی دهقی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمدطه جلالی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر محمدعلی کاویانی

دکترای تخصصی میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر منوچهر مصری پور

دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر منوچهر معتکف ایمانی

متخصص انگل شناسی آزمایشگاهی (پارازیتولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر مهدی سیروس داور پناه

متخصص علوم آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهدی شکرابی

متخصص ایمنی شناسی آزمایشگاهی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر یوسف صادقی

متخصص علوم تشریحی (آناتومی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

مطب پروفسور شهاب مدرس گیلانی

کلینیکال میکروبیولوژی و ویروس شناسی پاتوبیولوژی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد