آزمایشگاه تشخیص طبی صدف

دکتر نیلوفر طیاری - پاتولوژیست

چابهار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin چابهار

دکتر آذر برادران قهفرخی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرشیا اله دین

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بروجرد

دکتر ابراهیم لطفی یگانه

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احد هاشم پور

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر احمد ذاکری فر

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد مفرد

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسداله جعفری

متخصص آسیبشناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اصغر مافی نژاد

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر افشین مرادی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر الهه کیهانی

متخصص آسیب شناسی

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر امیر خرم

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر رهنما

متخصص آسیب شناسی

رفسنجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رفسنجان

دکتر امین رضوانی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر بهمن رحیمیان باجگیران

متخصص آسیب شناسی

چالوس

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin چالوس

دکتر بهمن صدیقی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر بهیه ظریف ذاکریان مصیبت

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر پروین دخت داودیان منشادی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پریسا رضائی

متخصص آسیب شناسی

مبارکه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مبارکه

دکتر پیروز صالحیان دردشتی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پیمان امیدوار

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پیمان محمدی تربتی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر تست فنی

این صفحه تست هست و ارزشی ندارد

بروجرد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بروجرد

دکتر جلال کامل عطار کار

متخصص آسیب شناسی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر حبیب حبیبی مقدم

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

دزفول

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دزفول
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر حسن ساکی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژیست )

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر حسین بایبوردی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر حسین تیموری نقده

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حسین دار آفرین

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حسین نجف پور

متخصص آسیبشناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حسین ندیمی بارفروشی

متخصص آسیب شناسی

بابل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

دکتر حمید تبریزچی

متخصص آسیب شناسی

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر حمید حمیدزاده

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیدرضا جمالی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیرا معصومی

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر داریا بلورچی

متخصص آسیب شناسی

نور

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin نور

دکتر راضیه مدیحی

آسیب شناسی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر رامین ابراهیمی

متخصص آسیب شناسی

سبزوار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سبزوار

دکتر رسول پی سپار

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رضا ملک پورافشار

متخصص آسیب شناسی

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر رویا بازیاری

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر ریحانه رمضان زاده

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژیست )

مانه و سملقان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مانه و سملقان

دکتر زهرا احمدی نژاد

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر زهرا صفایی نراقی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر زهرا فروهش طهرانی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ساسان قنادزاده

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سحر آیتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

بیرجند

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بیرجند

دکتر سوسن صفاری

متخصص آسیب شناسی

فومن

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin فومن

دکتر سوسن میرهدایتی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژیست )

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر سیامک شریعت تربقان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سید ابوذر حسینی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سید عزت اله رفیعی علوی علویجه

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

خرم آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خرم آباد

دکتر سید مجتبی علوی

متخصص آسیبشناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سید محمد توانگر

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیداسماعیل راد

متخصص آسیب شناسی

قائم شهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قائم شهر

دکتر سیدبهروز محسنی مقدم

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بهبهان

دکتر سیدمحمدحسین میردامادی تهرانی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدمرتضی ایرانمنش

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدمهدی همام

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر سیده ام کلثوم قاضی مکری

متخصص آسیب شناسی

مهاباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مهاباد

دکتر سیما حقیقی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر شادی قناد کافی

متخصص آسیب شناسی

کاشمر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کاشمر

دکتر شکوفه حسینی برزی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهرام باقری

آسیب شناسی

شادگان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شادگان

دکتر شهرام شجاعی

متخصص آسیب شناسی

کرمانشاه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمانشاه

دکتر شهرام صانع

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهرام موفقی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهریار علیزاده

متخصص آسیب شناسی

گرگان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر شیلا قاسمی مریدانی

تخصص آسیبشناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر صبا هدا

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر صنم اکبر زاده حسینی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژیست )

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر ضیا سلیمی پور

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر طاهره جلالی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عباس شکور

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبدالرضا محجوبی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبدالعظیم مجتهدی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبدالمجید زارعی

آسیب شناسی

رامهرمز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رامهرمز

دکتر عبداله اسدی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عبداله رهبرنیکوکار

متخصص آسیب شناسی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر علی آیت اللهی

متخصص آسیب شناسی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر علی اسلامی فر

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علی شوشتری اکبرخباز

متخصص آسیب شناسی

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر علی لطفی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژ فک و دهان )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علی نشاط

متخصص آسیب شناسی

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر علیرضا باطنی

فلوشیپ آسیب شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علیرضا رجائی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علیرضا گل آقایی

فلوشیپ سم شناسی بالینی

اندیشه

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اندیشه

دکتر علیرضا منصف اصفهانی

متخصص آسیب شناسی

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر عماد مستوفی

آسیب شناسی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر غلامعلی زیدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فاطمه حاج منوچهری

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

قزوین

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قزوین

دکتر فاطمه دبیر مقدم

متخصص آسیب شناسی فک و دهان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فاطمه محجوب

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فاطمه مژگان قاضی

تخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فرزین شه مهر

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فرشته انسانی

متخصص آسیب شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران